Matematika a přírodovědné předměty na 2.stupni ZŠ Malecí 2018/2019

Školní rok se chýlí ke konci a nastává čas bilancování. Žáci očekávají výsledky své práce, učitelé se pomalu začínají zamýšlet nad tím, jak se jim práce dařila.

Známky na vysvědčení nejsou jediným hodnocením celoroční práce žáků. V průběhu roku se celá řada z nich pokouší uplatnit svoje znalosti, dovednosti a způsob myšlení i v dalších aktivitách, především v různých formách soutěží, které jim my, učitelé, v průběhu roku nabízíme.

A co jsme vlastně v tomto školním roce absolvovali?

V měsíci říjnu se 75 žáků obou stupňů zapojilo do LOGICKÉ OLYMPIÁDY. Velmi pěkného umístění v této soutěži dosáhli především žáci 1. stupně, a to 2. tříd, kde mezi prvními sty v celém kraji byli z 2.A Lucie Hanušová, Markéta Pavlátová, Anna Kábrtová a z 2. B Michal Doskočil.

V listopadu se žáci 9. ročníku zapojili do SCIO TESTOVÁNÍ, následoval PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN a spolu s 8.A si vyzkoušeli BOBŘÍKA INFORMATIKY.

V prosinci pokračovala jako každý rok spolupráce s městskou knihovnou, která nám opět nabídla besedy vedené lektorkou paní Lukáškovou pro žáky 2. stupně na téma FINANČNÍ GRAMOTNOST. Besedy vychází z našeho vzdělávacího programu jednotlivých ročníků.

Finanční gramotnost I

6. ročník

- co jsou peníze, historie bankovek a mincí, jejich ochranné prvky, poškození a krytí

7. ročník

- domácnost a její potřeby, movitý a nemovitý majetek, rodinný rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti

8. ročník

- bezhotovostní a hotovostní peníze a platby

9. ročník

- bankovní a nebankovní úvěr, rizikové finanční produkty

 

Na konci ledna, na základě výsledků školního kola, postoupila do okresního kola MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY žákyně 9. A Kateřina Holá. Svým velmi pěkným 2. místem nám udělala velkou radost. Do okresního kola Matematické olympiády postoupil v dubnu i žák 7. B Dominik Bašek. Jeho 1. - 3. místo, které obsadil spolu s žáky Jiráskova gymnázia Náchod, nás opět velmi potěšilo. Matematická olympiáda je obtížnou matematickou soutěží a je určena zejména těm, kteří mají nejen předpoklady ji zvládnout, ale i hlubší zájem o matematiku, tedy většinou těm nejlepším.

V únoru se žáci 2. stupně zapojili do mezinárodní soutěže PANGEA. Tato matematická soutěž si dává za úkol propojit a srovnat znalosti žáků různých zemí. Za zmínku určitě stojí velmi pěkné umístění v kraji, a to 11. místo Matyáše Krásy ze 4. A a 15. místo Kateřiny Holé z 9.A.

V březnu pokračovala pro všechny třídy 2. stupně další část besed na téma Finanční gramotnost.

 

Finanční gramotnost II

6. ročník

- bankovní účet

7.ročník

- platební karta, reklamace

8.ročník

- půjčování peněz

9.ročník

- uložení peněz, spoření

 

Velmi pěkně připravené besedy jsou zaměřené především na praktické využití znalostí a dovedností v životě, v jejich průběhu se žáci aktivně zapojují do diskuze a získávají nejrůznější informace z dané problematiky.

V dubnu jsme pokračovali PYTHAGORIÁDOU, další matematickou soutěží, kde ze školního kola tento rok postoupili 3 žáci do kola okresního. Zde si velmi pěkně vedl především Tomáš Hlavatý z 8. A, který ve své kategorii obsadil 6. místo. V tomto měsíci proběhla také přírodovědná soutěž ZLATÝ LIST.

Na závěr bych se chtěla zmínit i o přijímacích zkouškách na střední školy. Již několik let máme v 9. ročníku jednu hodinu matematiky týdně vyhrazenou opakování učiva základní školy a přípravě na přijímací zkoušky tak, aby je žáci mohli snadněji zvládnout. V tom, že to žákům skutečně pomáhá, nás utvrzují pak především jejich výsledky u samotných přijímacích zkoušek. Tento rok se hned dva naši žáci, Kateřina Holá a Lukáš Tichý, umístili ve výsledné tabulce přijímacích zkoušek na gymnáziu v Dobrušce i v Náchodě mezi prvními třemi uchazeči, v první dvacítce jsme pak měli celkem čtyři žáky.

Všichni pedagogové se samozřejmě snaží, aby žáci co nejlépe zvládli učivo našeho vzdělávacího programu. Spolu s tím ale také chceme i nadále nabízet nejrůznější možnosti porovnávání se s žáky ostatních škol kraje a dalšího osobního rozvoje. Naším nejvyšším cílem je připravit je co nejlépe jak pro střední školy, tak i do dalšího života.

 

Mgr.Hana Gajdušková