Aktuální informace

Informace ke konzultacím pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020

Pro žáky 9. ročníku končí příprava na přijímací zkoušky v pátek 5. 6. (online). Přejeme jim, aby uspěli při přijímací zkoušce a byli přijati na zvolenou školu.

Pro žáky 6. – 9. ročníků nadále probíhá distanční online výuka podle stanoveného rozvrhu. Žáci se mohou účastnit individuálních konzultací v prostorách školy po vzájemné domluvě s jednotlivými vyučujícími.

 

Informace o hodnocení žáků v druhém pololetí školního roku 2019/2020

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, která stanoví pravidla hodnocení na konci tohoto školního roku.

Vzhledem k tomu, že vzdělávání žáků ve druhém pololetí proběhlo za zcela mimořádných podmínek, nelze proto vzdělávání hodnotit podle stejných měřítek, jako např. minulý školní rok.

Kritéria pro hodnocení dle vyhlášky jsou následující:

  • Budeme vycházet z hodnocení, získaného v druhém pololetí do 10. 3. 2020
  • Budeme přihlížet k hodnocení vzdělávání žáka za první pololetí
  • Budeme přihlížet k tomu, jak probíhalo vzdělávání na dálku – snaha o pravidelnou práci a pravidelné odevzdávání úkolů, samostatnost, zájem o online výuku, aktivita žáka a komunikace s vyučujícím (vše dle možností žáka)

Pokud žák i při využití všech výše uvedených postupů bude hodnocen z některého předmětu nedostatečně, potom se uplatňují pravidla o opravných zkouškách (§52 a 53 školského zákona), popř. opakování ročníku.

Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována možnost přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§52 odst. 4 školského zákona).

Vysvědčení nebude uváděno na přihlášku na SŠ.