Aktuální informace

Informace pro rodiče

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 17. KVĚTNA 2021 najdete >>>

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 12. DUBNA 2021

Od 12. 4. 2021 se vrací do školy na rotační výuku:

 • žáci 1. stupně základní školy 

ročník

lichý týden

sudý týden

1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A

prezenční výuka

distanční výuka

1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B

distanční výuka

prezenční výuka

 

 • škola umožňuje prezenční individuální konzultace ve škole pro žáky ostatních ročníků (vždy pouze 1 žák a jeden pedagogický pracovník). Konzultace probíhají na základě předchozí telefonické domluvy školy s pedagogickým pracovníkem. 

Povinná rotační výuka:

 • probíhá v homogenních skupinách po třídách
 • kolektivy tříd se neslučují ani ve školní družině
 • výuka probíhá podle rozvrhu hodin, následně třídy odcházejí v doprovodu vyučujícího nebo vychovatelky ŠD na oběd
 • žáci mají povinnost nosit chirurgickou roušku po celou dobu pobytu ve škole (žáci mají minimálně 2 náhradní roušky, každou v samostatném sáčku)
 • zaměstnanci (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve škole
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
 • za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách školy
 • budova školy (hlavní vchod) je otevřena pro žáky 1. stupně v době od 6:15 do 7:50, v době od 6:15 do 7:30 žák přichází do školní družiny do určeného oddělení podle své kmenové třídy
 • provoz školní družiny je od 6:15 do 17:00 hodin
 • pro žáky docházející na individuální konzultace je otevřen v domluvený čas zadní vchod u školní jídelny, kde si žáka vyučující vyzvedne

 

Pravidelné testování žáků

 • testovací dny pondělí a čtvrtek nebo 1. den po nepřítomnosti žáka
 • čas: 7:30 – 8:00
 • místo: kmenová třída žáka
 • dohled při samotestování: třídní učitelka + další pedagogický pracovník
 • testování žáků probíhá ve stanovený den
 • čas je stanoven tak, aby nedocházelo ke krácení první vyučovací hodiny
 • žák si provede podle instrukce vyučujícího test a následně ho s vyučujícím vyhodnotí
 • v případě pozitivity bude žák odveden do sborovny, kde vyčká na svého zákonného zástupce, který je povinen si ho neprodleně vyzvednout a kontaktovat pediatra

   

Hygienická opatření:

 • vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • u vchodu je umístěna dezinfekce rukou, žáci jsou povinni ji při vstupu do školy použít
 • ve všech  prostorách školy je povinné zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
 • žáci před školou dodržují odstupy 2 metry v souladu s krizovými a mimořádnými opatřeními
 • pro všechny osoby před školou platí povinnost zakrytí nosu a úst
 • neprodleně po přezutí a vstupu do třídy si musí každý žák umýt ruce a použít dezinfekci na ruce
 • prostory tříd a chodeb jsou pravidelně větrány v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň minimálně jednou uprostřed každé vyučovací hodiny
 • žáci se mohou pohybovat po škole, po chodbách pouze v dané skupině za doprovodu pedagogického pracovníka
 • při přemisťování na školní zahradu a do školní jídelny se skupiny řídí podle daného časového plánu, aby nedocházelo k mísení skupin
 • při přesunech je nutné dodržovat odstupy nejméně 2,00 metru
 • každá skupina má určený venkovní prostor na školním pozemku (zahradě), kde může trávit přestávky
 • toalety jsou opatřeny tekoucí pitnou vodou, dezinfekčním mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jednorázovými ručníky
 • úklid a dezinfekce toalet probíhá průběžně během dne, minimálně dvakrát denně
 • před vstupem do školní jídelny jsou na každém umyvadle umístěna dezinfekční mýdla, v dávkovačích dezinfekce na ruce a jednorázové utěrky
 • před vstupem do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na  nákazu COVID-19 (sborovna v centrálním pavilonu) je umístěna dezinfekce a jednorázové papírové ručníky
 • v každé třídě jsou umístěna dezinfekční mýdla, jednorázové papírové ručníky a dezinfekce na ruce
 • úklidový personál je poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů

 

Školní stravování: školní jídelna je v provozu za dodržení hygienických podmínek

 • rozestupy 2,00 m mezi jednotlivými stoly
 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby
 • ve školní jídelně nemůže být více osob, než je míst k sezení
 • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd
 • ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti
 • ostatní žáci, zaměstnanci na distanční výuce odebírají stravu v určeném čase do jídlonosiče
 • žáci mají v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd
 • žáci i zaměstnanci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit ochranu úst a nosu, s výjimkou doby konzumace jídla
 • žáci a zaměstnanci, kteří jsou na distanční výuce, si mohou oběd vyzvednout do jídlonosičů v době od 13:30 do 14:00 hodin ve školní jídelně

  

Nástupy žáků do školní jídelny 

skupina

čas

zaměstnanci školy

11:00 – 11:30

žáci IZS

11:30 – 11:45

1. ročníky

podle rozpisu

2. ročníky

podle rozpisu

3. ročníky

podle rozpisu

4. ročníky

podle rozpisu

5. ročníky

podle rozpisu

žáci na distanční výuce

13:30 – 14:00

 

LICHÝ TÝDEN 

 

 

 

 

 

 

1.A

2.A

3.A

4.A

5.A.

PONDĚLÍ

11:45

12:00

12:15

12:35

12:45

ÚTERÝ

12:00

12:35

12:45

12:55

11:45

STŘEDA

11:45

12:35

12:45

12:55

13:05

ČTVRTEK

12:35

11:45

12:45

12:55

13:05

PÁTEK

11:45

12:00

12:35

12:45

12:55

 

SUDÝ TÝDEN 

 

 

 

 

 

 

1.B

2.B

3.B

4.B

5.B.

PONDĚLÍ

11:45

12:00

12:15

12:35

12:45

ÚTERÝ

12:00

12:35

12:45

12:55

11:45

STŘEDA

12:35

11:45

12:45

12:55

13:05

ČTVRTEK

11:45

12:35

12:45

12:55

13:05

PÁTEK

11:45

12:00

12:35

12:45

12:55

 

 Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit
 • pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka, ten je povinen si ho okamžité vyzvednout, o podezření škola informuje hygienickou stanici Náchod, ostatní žáci budou přesunuti do jiné místnosti nebo budou konat aktivity venku s ohledem k počasí, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného žáka, bude skupina při všech aktivitách nosit roušky
 • pokud se příznaky objeví u zaměstnance během konání práce či vyučování, neprodleně opustí školu, o podezření škola informuje hygienickou stanici Náchod, žáci budou přesunuti do jiné místnosti nebo budou konat aktivity venku, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance, bude skupina při všech aktivitách nosit roušky

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ PO PRODĚLANÉ NEMOCI covid-19

V případě, že žák prodělal onemocnění covid-19 a je v ochranné lhůtě 90 dní, není po tuto dobu testován. Je potřeba, aby žák přinesl do školy vytištěnou sms zprávu (nebo její sken poslal na email třídní učitelky), kde mu KHS oznamuje pozitivní výsledek testu s datem testu. Pokud tuto sms zákonný zástupce již v telefonu nemá, musí potvrzení vystavit pediatr. V případě, že žák nepřinese v den testování potvrzení, bude škola absolvování testu vyžadovat.

Druh testu: stěr z kraje nosu
Název testu: Antigen Rapid Test Kit, Beijing LEPU Medical Technology Co.
Těmito testy se již testují v naší škole všichni zaměstnanci od 23. 3. 2021.
Instruktážní video testování je možné stáhnout na následujícím odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=2AbljENQn78

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY – VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Vstup zákonným zástupcům do školy není povolen. S ohledem na provoz školní družiny, budou všechny děti odcházet ze školy domů na základě lístku s uvedením času odchodu. Zákonný zástupce bude čekat před školou.

 

NABÍDKA POMOCI PRACOVNÍKŮM VYBRANÝCH SKUPIN SE ZAJIŠTĚNÍM DISTANČNÍ VÝUKY JEJICH DĚTÍ (platné pro všechny žáky 1. stupně)

Od pondělí 12. 4. 2021 nabízíme pomoc rodičům z vybraných složek s péčí o jejich děti v týdnu, kdy mají distanční výuku. Provoz pro tyto děti bude zajištěn v době od 6,30 do 16,00 v samostatném oddělení školní družiny.

Bod 14. opatření: v mateřských školách, školních družinách a školních klubech tak, že se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.