Aktuální informace

Informace pro rodiče

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 17. KVĚTNA 2021 najdete >>>

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 3. KVĚTNA 2021  

Od 3. 5. 2021 se vrací do školy na rotační výuku:

 • žáci 2. stupně základní školy

ročník

lichý týden

sudý týden

6. A, 7. A, 8. A, 9. A

prezenční výuka

distanční výuka

6. B, 7. B, 8. B, 9. B

distanční výuka

prezenční výuka

Povinná rotační výuka:

 • probíhá v homogenních skupinách po třídách
 • výuka probíhá podle rozvrhu hodin, následně třídy odcházejí v doprovodu vyučujícího na oběd
 • žáci mají povinnost nosit chirurgickou roušku po celou dobu pobytu ve škole (žáci mají minimálně 2 náhradní roušky, každou v samostatném sáčku)
 • zaměstnanci (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve škole
 • je zakázán zpěv
 • sportovní činnosti jsou povoleny ve venkovním prostorách při vzdělávání
 • žáci vstupují zadním vchodem do školy, který je otevřen pro žáky 2. stupně v době od 7:40 do 7:55, žák po dezinfekci rukou odchází přímo do své kmenové třídy
 • šatny jsou pro žáky uzavřeny, první den si v doprovodu vyučujícího dojdou pro své věci do šatny

Pravidelné testování žáků

 • testovací dny pondělí a čtvrtek nebo 1. den po nepřítomnosti žáka
 • v testovací dny je zadní vchod otevřen pro žáky od 7:15
 • čas: 7:30
 • místo: kmenová třída žáka
 • dohled při samotestování: vyučující první vyučovací hodiny
 • testování žáků probíhá ve stanovený den
 • čas je stanoven tak, aby nedocházelo ke krácení první vyučovací hodiny
 • žák si provede podle instrukce vyučujícího test a následně ho s vyučujícím vyhodnotí
 • v případě pozitivity bude žák odveden do cvičné kuchyňky na 2. stupni, kde vyčká na svého zákonného zástupce, který je povinen si ho neprodleně vyzvednout a kontaktovat pediatra

Hygienická opatření:

 • vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • u vchodu je umístěna dezinfekce rukou, žáci jsou povinni ji při vstupu do školy použít
 • ve všech  prostorách školy je povinné zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
 • žáci před školou dodržují odstupy 2 metry v souladu s krizovými a mimořádnými opatřeními
 • pro všechny osoby před školou platí povinnost zakrytí nosu a úst
 • neprodleně po přezutí a vstupu do třídy si musí každý žák umýt ruce a použít dezinfekci na ruce
 • prostory tříd a chodeb jsou pravidelně větrány v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň minimálně jednou uprostřed každé vyučovací hodiny
 • žáci se mohou pohybovat po škole, po chodbách pouze v dané skupině za doprovodu pedagogického pracovníka
 • při přemisťování na školní zahradu a do školní jídelny se skupiny řídí podle daného časového plánu, aby nedocházelo k mísení skupin
 • při přesunech je nutné dodržovat odstupy nejméně 2,00 metru
 • toalety jsou opatřeny tekoucí pitnou vodou, dezinfekčním mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jednorázovými ručníky
 • úklid a dezinfekce toalet probíhá průběžně během dne, minimálně dvakrát denně
 • před vstupem do školní jídelny jsou na každém umyvadle umístěna dezinfekční mýdla, v dávkovačích dezinfekce na ruce a jednorázové utěrky
 • před vstupem do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na  nákazu COVID-19 je umístěna dezinfekce a jednorázové papírové ručníky
 • v každé třídě jsou umístěna dezinfekční mýdla, jednorázové papírové ručníky a dezinfekce na ruce
 • úklidový personál je poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů

 

Školní stravování: školní jídelna je v provozu za dodržení hygienických podmínek

 • žáci vstupují do školní jídelny po umytí a dezinfekci rukou, řídí se pokyny zaměstnanců školy
 • rozestupy 2,00 m mezi jednotlivými stoly
 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby
 • žáci mají ve školní jídelně pevně stanovený zasedací pořádek, není možné ho během stravování měnit s ohledem na hygienická pravidla
 • ve školní jídelně nemůže být více osob, než je míst k sezení
 • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd
 • ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti
 • ostatní žáci, zaměstnanci na distanční výuce odebírají stravu v určeném čase do jídlonosiče
 • žáci mají v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd
 • žáci i zaměstnanci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit ochranu úst a nosu, s výjimkou doby konzumace jídla
 • žáci a zaměstnanci, kteří jsou na distanční výuce, si mohou oběd vyzvednout do jídlonosičů v době od 14:00 do 14:15 hodin ve školní jídelně
 • je nutné, aby si žáci předem objednali oběd ve školní jídelně nebo přes internet

Nástupy žáků do školní jídelny

skupina

čas

6. ročníky

13:30

7. ročníky

13:30

8. ročníky

13:30 (ve čtvrtek 11:40)

9. ročníky

13:30 (ve čtvrtek 11:40)

žáci na distanční výuce

11:00 – 11:30 nebo 14:00 – 14:15

 

 Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit
 • pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka, ten je povinen si ho okamžité vyzvednout, o podezření škola informuje hygienickou stanici Náchod, ostatní žáci budou přesunuti do jiné místnosti nebo budou konat aktivity venku s ohledem k počasí, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného žáka, bude skupina při všech aktivitách nosit roušky
 • pokud se příznaky objeví u zaměstnance během konání práce či vyučování, neprodleně opustí školu, o podezření škola informuje hygienickou stanici Náchod, žáci budou přesunuti do jiné místnosti nebo budou konat aktivity venku, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance, bude skupina při všech aktivitách nosit roušky

Výuka 9. ročníků v době přijímacích zkoušek

 • žáci, kteří ve dnech 3. a 4. 5. 2021 nekonají zkoušku na střední školu, zůstávají tyto dny doma na distanční výuce
 • žáci 9. B se budou testovat ve středu 5. 5. v 7:30