Aktuální informace

Informace pro rodiče

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 17. KVĚTNA 2021 najdete >>>

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 17. KVĚTNA 2021

Od 17. 5. 2021 se vrací do školy na prezenční výuku všichni žáci školy.

Povinná prezenční výuka:

 • probíhá v homogenních skupinách po třídách
 • výuka probíhá podle rozvrhu hodin, následně třídy odcházejí v doprovodu vyučujícího nebo vychovatelky ŠD na oběd
 • žáci mají povinnost nosit chirurgickou roušku po celou dobu pobytu ve škole (žáci mají minimálně 2 náhradní roušky, každou v samostatném sáčku)
 • zaměstnanci (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve škole
 • výuka probíhá převážně v kmenové třídě
 • je zakázán zpěv
 • sportovní činnosti při vzdělávání probíhají ve venkovních prostorách bez roušek
 • budova školy (hlavní vchod) je otevřena pro žáky 1. stupně v době od 6:15 do 7:50, v době od 6:15 do 7:30 žák přichází do školní družiny do určeného oddělení podle své kmenové třídy
 • provoz školní družiny je od 6:15 do 17:00 hodin
 • žáci 2. stupně při vstupu a odchodu využívají zadní vchod do budovy školy u školní jídelny
 • po příchodu do školy si vydezinfikují ruce a odchází do své kmenové třídy, kde se přezují (žáci 2. stupně nepoužívají šatny)

 

Pravidelné testování žáků

 • je nutné, aby žáci v testovacích dnech byli ve třídě v 7:30 (škola bude otevřena od 7:15)
 • testovací den pondělí nebo 1. den po nepřítomnosti žáka
 • čas: 7:30 – 8:00
 • místo: kmenová třída žáka
 • dohled při samotestování: třídní učitelka + další pedagogický pracovník
 • testování žáků probíhá ve stanovený den
 • čas je stanoven tak, aby nedocházelo ke krácení první vyučovací hodiny
 • žák si provede podle instrukce vyučujícího test a následně ho s vyučujícím vyhodnotí
 • v případě pozitivity bude žák odveden do určené místnosti (1. stupeň – kabinet, 2. stupeň – cvičná kuchyňka), kde vyčká na svého zákonného zástupce, který je povinen si ho neprodleně vyzvednout a kontaktovat pediatra

 

Hygienická opatření:

 • vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • u vchodu je umístěna dezinfekce rukou, žáci jsou povinni ji při vstupu do školy použít
 • ve všech  prostorách školy je povinné zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
 • žáci před školou dodržují odstupy 2 metry v souladu s krizovými a mimořádnými opatřeními
 • pro všechny osoby před školou platí povinnost zakrytí nosu a úst
 • neprodleně po přezutí a vstupu do třídy si musí každý žák umýt ruce a použít dezinfekci na ruce
 • prostory tříd a chodeb jsou pravidelně větrány v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň minimálně jednou uprostřed každé vyučovací hodiny
 • žáci se mohou pohybovat po škole, po chodbách pouze v dané skupině za doprovodu pedagogického pracovníka
 • při přemisťování na školní zahradu a do školní jídelny se skupiny řídí podle daného časového plánu
 • při přesunech je nutné dodržovat odstupy nejméně 2 metry
 • každá skupina má určený venkovní prostor na školním pozemku (zahradě), kde může trávit přestávky
 • toalety jsou opatřeny tekoucí pitnou vodou, dezinfekčním mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jednorázovými ručníky
 • úklid a dezinfekce toalet probíhá průběžně během dne, minimálně dvakrát denně
 • před vstupem do školní jídelny jsou na každém umyvadle umístěna dezinfekční mýdla, v dávkovačích dezinfekce na ruce a jednorázové utěrky
 • před vstupem do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID-19 (1. stupeň - kabinet, 2. stupeň – cvičná kuchyňka) je umístěna dezinfekce a jednorázové papírové ručníky
 • v každé třídě jsou umístěna dezinfekční mýdla, jednorázové papírové ručníky a dezinfekce na ruce
 • úklidový personál je poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů

 

Školní stravování: školní jídelna je v provozu za dodržení hygienických podmínek

 • rozestupy 2 m mezi jednotlivými stoly
 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby
 • ve školní jídelně nemůže být více osob, než je míst k sezení
 • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit
 • pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka, ten je povinen si ho okamžité vyzvednout, o podezření škola informuje hygienickou stanici Náchod, ostatní žáci budou přesunuti do jiné místnosti nebo budou konat aktivity venku s ohledem k počasí, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného žáka, bude skupina při všech aktivitách nosit roušky
 • pokud se příznaky objeví u zaměstnance během konání práce či vyučování, neprodleně opustí školu, o podezření škola informuje hygienickou stanici Náchod, žáci budou přesunuti do jiné místnosti nebo budou konat aktivity venku, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance, bude skupina při všech aktivitách nosit roušky