Aktuální informace

Informace pro rodiče

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 17. KVĚTNA 2021 najdete >>>

 

Jak to u nás vypadá

Naše škola je školou sídlištního typu, byla postavena novoměstskými občany v rámci „akce Z“. Do provozu byla dána ve školním roce 1985 – 86, kdy byl zprovozněn první pavilon, v roce 1986 – 87 začalo školní vyučování i ve všech ostatních pavilonech včetně školní jídelny.

Škola je pavilonového typu, má samostatné budovy 1. stupně, 2. stupně, školní družiny a centrálních funkcí, školní jídelnu a tělocvičnu se dvěma tělocvičnými sály. Ke škole patří rozsáhlý pozemek, jenž je rozdělen na několik částí:

  • Odpočinková zóna školní družiny s houpačkami a lavičkami
  • Školní pozemek, na němž jsou zeleninové záhony, pařníky a ovocné stromy
  • Volná zóna, kde je umístěna houpačka a lavičky
  • Škvárové hřiště  

Všechna tato prostranství jsou hojně využívána při výuce a zejména při relaxaci a sportovním vyžití žáků školy.

Škola sousedí se sportovním stadionem, jehož provozovatelem je Sportovní klub Nové Město nad Metují, za úhradu je tento areál využíván ke sportovní činnosti žáků. V těsné blízkosti školy stojí i menší plavecký bazén, do něhož docházejí žáci na řízený plavecký výcvik a vyšší ročníky ho využívají k plavání v rámci oživení hodin tělesné výchovy.

Škola je moderně zařízena, na prostorných světlých chodbách visí spousta pěkných obrázků a jiných výrobků žáků. Tyto práce zpříjemňují dětem i dospělým pobyt ve škole a nemalou měrou přispívají k příjemnému prostředí, které každého návštěvníka ihned zaujme. Mezi pavilony vede široký koridor, který je využíván jako výstavní plocha pro pořádání nejen tradičních vánočních a velikonočních výstav.

Od roku 1990 zde působili zahraniční lektoři z Velké Británie, kteří na škole pracují jako jazykoví asistenti ve 4. – 9. třídách. Děti tak mají možnost již od začátku výuky anglického jazyka pracovat s rodilými mluvčími, setkávají se s nimi i při dalších akcích pořádaných se školou. Pobyt jazykového asistenta financuje škola z prostředků vedlejší hospodářské činnosti a částečně ze sponzorských finančních darů místních podniků. Ve školním roce 2002 - 2003 se i přes velké úsilí nepodařilo sehnat anglického lektora ( dva lektoři svůj pobyt na poslední chvíli zrušili).

Škola vydává vlastní časopis, který se jmenuje „Malíček".

Ve škole pracuje žákovský parlament. Žáci druhého stupně na pravidelných schůzkách řeší otázky provozu školy a předkládají své náměty vedení školy. U vchodu do školy je zřízena schránka na náměty dětí i rodičů.

Žáci školy mohou v rámci svého volného času navštěvovat v odpoledních hodinách velké množství zájmových kroužků, které vedou učitelé a vychovatelky školní družiny.

Škola se zúčastňuje mnoha soutěží místního, okresního i oblastního charakteru, v nichž žáci dosahují výborných výsledků. Největší množství je především sportovních soutěží a turnajů, dále to jsou soutěže v českém jazyce, anglické a německé konverzaci, historii, zeměpisná olympiáda, chemická olympiáda, recitace, Pythagoriáda, matematická olympiáda, řada výtvarných soutěží, dopravní soutěž, přírodovědné soutěže… .Všechna umístění jsou výsledkem nejenom píle žáků a studentů, ale nemalou zásluhu na nich má i výborné metodické vedení učiteli.

Žáci, kteří odcházejí na střední školy a učiliště, jsou vždy dobře připraveni nejen po stránce vědomostní, ale i ze strany praktických dovedností. Dovedou se bez problémů zapojit do nových kolektivů, dokáží se orientovat a řešit běžné denní povinnosti a úkoly.

Do projektu Zdravá škola se naše škola zapojila v 1. kole a byla zařazena v roce 1992 do národní sítě. Cílem projektu bylo chápat celý proces jako dlouhodobý program pro rozvoj školy, jako strategii rozvoje celého zařízení, přičemž základem bylo to pozitivní, čeho jsme dosáhli, a stavění na těchto pozitivech. Přínosem pro práci školy byla i účast pedagogických pracovníků na akcích pořádaných Národním centrem podpory zdraví, později Státním zdravotním ústavem.

Na podzim 2001 byla provedena úprava počítačové učebny, do níž žáci chodí na výuku informatiky i jiných předmětů. V rámci projektu INDOŠ byla naše škola vybrána do první vlny realizace počítačů do škol. Na přelomu května a června 2002 byla vybudována další učebna, v níž se žáci v hodinách informatiky naučí nejen ovládat různé programy, ale i pracovat s internetem. Množství počítačů bylo rozšířeno o 11 kusů.

V roce 2007 byla provedena rekonstrukce počítačové učebny. Obě učebny byly propojeny, jsou připojeny na internet, pracují s nejnovějším OS. Žáci učebny využívají nejen k výuce výpočetní techniky, ale i v jiných předmětech ( cizí jazyky, rodinná výchova, zeměpis..). Používají nejnovější a kvalitní software.

Učební plány

Ve školním roce 2019 - 2020 probíhá výuka v 1. až 9. ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠVP „Malecí v.01.2018“ č. j. ZŠ Ško383/2018.

Učební plány k nahlédnutí zde 1. stupeň >>> 
                                                 2. stupeň >>>