Školáci černá small 100

Základní škola

Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod

Foto Malecí clear sky small

   

Aktuální informace

Všem dětem a rodičům přejeme slunečné léto plné zajímavých zážitků, krásné prázdniny a příjemně strávenou pohodovou dovolenou.

Rodičům děkujeme za výbornou spolupráci.

____________________________________________________________________________________________

Školní poradenské pracoviště

      V rámci školního poradenského pracoviště poskytujeme poradenské a konzultační služby žákům, zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům dle vyhlášky č. 72/2005, novelizována č. 116/2011. Hlavním cílem ŠPP je zajistit odpovídající péči pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupracujeme také s dalšími školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny Náchod, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče), organizacemi poskytujícími sociální služby a dalšími odborníky péče o děti (pediatři, dětští psychiatři nebo kliničtí psychologové,…) V případě potřeby poskytujeme součinnost policii nebo orgánům sociálně právní ochrany dětí.

 

Personální obsazení ŠPP:

Výchovný poradce: Mgr. Iva Šnoplová

Metodik prevence: Mgr. Milena Vacková

Speciální pedagog: Mgr. Bc. Jana Škodová

Školní psycholog: Mgr. Jiřina Borůvková

Vedení školy: ředitelka Mgr. Pavla Smolová, zástupkyně ředitelky Mgr. Jaroslava Broumová

 

Činnosti jednotlivých členů ŠPP:

       Standartní činnosti výchovného poradce, metodika prevence, školního speciálního pedagoga a školního psychologa jsou definovány ve vyhlášce č. 72/2015 (novelizace č. 116/2011). Konkrétní náplň práce pak vychází potřeb školy a místa, kde se škola nachází. Práci členů školního poradenského pracoviště na naší základní škole významně ovlivňuje zpracovaná Školní preventivní strategie. Její součástí je i minimální preventivní program, který každoročně připravují metodici prevence. Připojen je i krizový plán školy (při výskytu rizikového chování žáka). Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadanými na ZŠ bude popsána i ve školním vzdělávacím programu: MALECÍ.

Výchovný poradce: Koordinuje vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pracuje s žáky s výchovnými problémy. Poskytuje poradenství k volbě dalšího studia pro rodiče a žáky. Připravuje přihlášky a zápisové lístky pro účely přijímacího řízení. Vede dokumentaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a další.

Metodik prevence: vytváří preventivní program školy. Koordinuje aktivity zaměřené na prevenci (záškoláctví, rizikové chování, šikanování,…) Zajišťuje preventivní práci nebo včasnou intervenci v třídních kolektivech. Vyhledává žáky se rizikových chováním a hledá možnosti další péče o ně.

Školní speciální pedagog: Pracuje se žáky s podpůrnými opatřeními. Zajišťuje výuku speciálně pedagogické péče. Spolupracuje s třídními učiteli, asistentkami pedagoga vytvářet plán pedagogické podpory. Navrhuje vyšetření ve specializovaných pracovištích.

Školní psycholog: Preventivně pracuje s žáky s výchovnými problémy. Spolupracuje s třídními učiteli a učiteli. Pracuje individuálně s rodiči a žáky (výchovné, výukové i osobní problémy,…).

 

Komunikace s rodiči a informovaný souhlas

     Poradenské služby jsou ve škole poskytovány žákům, pedagogům a zákonným zástupcům žáků. Služby definované vyhláškou jsou nabízeny bezplatně. Pokud jde o činnosti spojené s realizací výchovy a vzdělávání jsou rodiče pravidelně informování formou třídních schůzek a konzultací kdykoliv během roku. Pokud je nutné poskytnout intenzivní nebo specializovanou poradenskou službu je rodič vždy informován a vyjadřuje písemně informovaný souhlas, kde je poučen o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízených služeb. Je informován o možnostech i rizicích poskytované služby, případně rizicích spojené s odmítnutím služby. Informovaný souhlas se vždy týká i komplexního vyšetření nebo konzultace v pedagogicko-psychologické poradně či speciálně pedagogickém centru. Pokud tedy škola doporučuje další péči o žáky v jiném zařízení je vždy závislá na spolupráci rodičů.

 

Co jsou speciální vzdělávací potřeby a podpůrná opatření

     Nový školský zákon přináší změny celého systému práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto změny vstoupily v platnost 1. 9. 2016. Níže jsou uvedeny informace dle stále platné legislativy.

           

      Speciální vzdělávací potřeby žáků

Jsou zjišťovány během speciálně pedagogického a psychologického vyšetření ve školském poradenském zařízení. Vyšetření je prováděno na základě žádosti zákonných zástupců u žáků se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Jednotlivé kategorie definuje školský zákon (č. 561/2004). Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se považují i žáci nadaní. Speciální vzdělávací potřeby mohou mít i žáci nespadající do uvedených kategorií, přesto je jim v praxi běžně poskytována podpora nad rámec pedagogických a organizačních opatření spojených se vzděláváním žáků stejného věku ve školách, které nejsou zřizovány samostatně pro žáky se zdravotním postižením. Tyto děti řeší aktuálně schválená novela školského zákona. Dětem se zjištěními speciálními vzdělávacími potřebami jsou ve škole poskytována podpůrná opatření.

           

       Podpůrná opatření

Pojmem se rozumí využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, poskytování pedagogicko-psychologických služeb nebo jiná úprava a organizace vzdělávání zohledňující vzdělávací potřeby těchto žáků. Konkrétně může jít například o poskytnutí dostatečné časové rezervy na práci, využívání zkrácených diktátů nebo doplňovaček v českém jazyce, poskytnutí pohybového uvolnění během hodiny, metodické vedení rodičů v domácí přípravě a další. Častými nástroji jsou u vážnějších obtíží také: plán podpůrných a vyrovnávacích opatření, individuální vzdělávací plán, docházka do reedukačních skupin, individuální reedukace, v některých případech i zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě. Podkladem pro poskytnutí podpůrných opatření je vždy doporučení školského poradenského zařízení, které je součástí zprávy z vyšetření.

 

Systém práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
§16 zákona 82/2015 (http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/15-082.htm)

      Definice speciální vzdělávací potřeby není vázána na diagnózu (porucha učení, sluchové postižení, sociální znevýhodnění, atd.), ale na potřebu pomoci při naplňování svým možností a práv ve vzdělávání.

     Je zaveden systém podpůrných opatření, který bude spočívat v definování míry potřebnosti pomocí pěti stupňů podpory. Čím vyšší stupeň, tím vyšší potřeba podpory v dané oblasti.

     Pro usnadnění navrhování efektivních podpůrných opatření je vytvořen katalog podpůrných opatření, který pokrývá široké pole možných potřeb a definuje konkrétní možnosti, jak mohou pedagogové pracovat (změny organizace výuky, modifikace vyučovacích metod, využívání speciálních pomůcek, práce s třídním kolektivem,…).

     1.stupeň podpory posuzuje škola, do které dítě dochází. Ideálně za metodické podpory školního poradenského pracoviště ve spolupráci se školním psychologem nebo speciálním pedagogem. Ten může diagnostiku obtíží a návrh opatření urychlit. Následně je opatření realizována formou plánu pedagogické podpory. Ve stanovené době jsou opatření sledována a následně vyhodnocena jejich efektivita (do 6 měsíců).

      Pokud školou navrhovaná opatření nepovedou k dostatečnému zlepšení, bude rodičům doporučeno komplexní vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru. Na základě vyšetření mohou být doporučena podpůrná opatření vyšších stupňů. Včetně zřízení funkce asistenta pedagoga, úpravy obsahu učiva, individuálního vzdělávacího plánu, apod.

      Výstupem z vyšetření je zpráva a doporučení. Zprávu dostanou k dispozici pouze rodiče a je na jejich uvážení, zda ji škole poskytnou. Zpráva může být zdrojem dalších cenných informací pro odbornou práci pedagoga. Domníváme se, že je vhodnější dát odpovědným osobám k dispozici i zprávu. Doporučení budou k dispozici rodičům i škole. Ta na základě svých možností zajistí vhodnou podporu bezplatně. Škole je podle stupňů podpory poskytnuta finanční podpora nad rámec standartního normativu.

  scio obr        18 O2 chytra skola RGB logo gradient C   

© Your Company. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates